Jak zostać policjantem?

Praca w policji stała się bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi. Najlepiej świadczy o tym stały wzrost liczby klas mundurowych w szkołach średnich. Praca w policji daje nie tylko poczucie stabilności zawodowej, ale przede wszystkim jest atrakcyjna i pozwala na nieustanny rozwój.

Jak zostać policjantem?

Praca w policji dostępna jest dla każdego, kto posiada wykształcenie średnie, niekoniecznie musi mieć maturę. Dodatkowo jeszcze musi spełnić kilka warunków formalnych:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • nie może być karana,
  • musi posiadać pełnię praw publicznych,
  • nienaganną opinię (dzielnicowy przeprowadza wywiad środowiskowy).

Jeśli kandydat spełnia wszystkie te warunki może przystąpić do procesu rekrutacji. W tym celu w Komendzie Głównej Policji lub w Komendach Wojewódzkich musi złożyć odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do służby,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię potwierdzającą zdobyte wykształcenie,
  • ewentualnie kserokopie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Wszystkie dokumenty podlegają weryfikacji.

Rekrutacja do policji
Rekrutacja do policji

Rekrutacja do policji

Po pozytywnym przejściu weryfikacji dokumentów kandydat może przystąpić do dalszych etapów rekrutacji. To testy teoretyczne, sprawnościowe oraz psychologiczne.

Test teoretyczny składa się z 40 pytań obejmujących zagadnienia ustrojowe RP oraz bezpieczeństwa publicznego. Jest to test wyboru jednej poprawnej odpowiedzi spośród 4. Wynik egzaminu nie eliminuje z dalszej rekrutacji, ale ilość uzyskanych pkt. ma wpływ na ostateczny wynik, podobnie jak test psychologiczny.

Kolejnym etapem jest test sprawnościowy. Jego szczegółowe zasady określone są na stronie KGP. Wyniki testów są sumowane i na tej podstawie ustalany jest ranking kandydatów. Dodatkowe punkty można uzyskać za ukończenie studiów wyższych (od 4 do 8). Zsumowane punkty są podstawą do sporządzenia rankingu, który jest podstawą naboru do policji.

Nabór do policji
Nabór do policjibowski / Pixabay

Nabór do policji

Policja nieustannie boryka się z brakami kadrowymi, ilość wakatów (ok. 6 tys.) sprawia, że kilka razy w roku dokonywany jest nabór do policji. Nie oznacza to jednak, że do służby zostanie przyjęty każdy, kto przeszedł rekrutację. W pierwszej kolejności zatrudnienie znajdą specjaliści w dziedzinie informatyki, chemii, prawa.

W dalszej kolejności zatrudniani są kandydaci spełniający wszystkie kryteria rekrutacji. Nie jest to łatwe, bo na 15 tys. kandydatów spełnia je tylko ok. 4 tys. i to oni mają szansę na zatrudnienie. Co roku komendy wojewódzkie kilka razy w roku ogłaszają nabór do policji w zależności od aktualnych potrzeb.